Sportovní unie ChrudimskaUsnesení

z 14. valné hromady Sportovní unie Chrudimska, z.s. konané dne 20.6.20161. Valná hromada projednala a schválila:

a/ program a jednací řád 14. VH SUCH
b/ zprávu mandátové komise
c/ zprávu předsedy o činnosti výkonného výboru SUCH od 13.valné hromady SUCH
d/ zprávu revizní komise o činnosti od VH SUCH dne 30.6.2014
e/ zprávu o hospodaření SUCH k 31.12.2015
f/ rámcový rozpočet SUCH na rok 2016
g/ nové Stanovy Sportovní unie Chrudimska, z.s.

2. Valná hromada bere na vědomí:

Informaci z 33. VH ČUS konané v Nymburku dne 23.4.2016

3. Valná hromada pověřuje:

a/výkonný výbor SUCH sestavením rozpočtu na rok 2016 a 2017
b/předsedu SUCH k podání žádosti o přiznání statusu veřejné prospěšnosti

4. Valná hromada ukládá:

a/ statutárnímu orgánu uložit do sbírky listin spolkového rejstříku platné znění stanov SUCH
b/ výkonnému výboru vyhovět žádostem těch TJ/SK, které v příslušném roce neobdrží žádný finanční příspěvek a přidělit jim dotaci ve výši zaplaceného členského příspěvku SUCH
c/ tělovýchovným jednotám a sportovním klubům průběžně provádět aktualizaci dat v IS ČUS

5. Valná hromada potvrzuje:

Mandát členům volených orgánů (statutární orgán a revizní komise) Sportovní unie Chrudimska, z.s., kteří byli zvoleni do svých funkcí volební VH konanou dne 30.6.2014 (jejich funkční období končí 30.6.2018).


Usnesení bylo přijato všemi delegáty, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.


Chrudim – 20.6.2016
Zapsal – V.ČižinskýMateriály pro delegáty 14. VH SUCH

Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087
Česká Unie Sportu    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TOPlist


© woita 2018