Sportovní unie Chrudimska


Stanovy

Sportovní unie Chrudimska, z.s.I.

Základní ustanovení

1. Spolek s názvem Sportovní unie Chrudimska, z.s. (dále jen SUCH) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. SUCH tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Chrudim ( dle územního členění České republiky). SUCH může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Chrudim.

2. Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky / články národních sportovních svazů jsou členskými subjekty SUCH.

3. Sídlem SUCH je Chrudim

4. SUCH bylo přiděleno IČ: 674 38 393.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností SUCH je:

a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti,
b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými subjekty,
e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení
h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
k) spravovat vlastní majetek.

2. SUCH může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

III.

Orgány SUCH

1. Orgány SUCH jsou:2. Valná hromada.

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SUCH. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů SUCH (dále i jen účastníci valné hromady). Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát za dva roky. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členským subjektům, a to buď na adresu sídla nebo na elektronickou adresu, kterou členské subjekty pro účely komunikace sdělí.

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4. Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení SUCH s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SUCH; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru,
d) volba a odvolání členů revizní komise,
e) projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru,
f) projednání zprávy o činnosti revizní komise,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SUCH,
h) určení hlavních směrů činnosti SUCH,
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9. K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2.6. písm. a), b) a i) je potřeba alespoň 2/3 většina přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně SUCH nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SUCH nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SUCH, a to v určených dnech a hodinách.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor je statutárním orgánem, který zajišťuje plnění úkolů v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2. Členem výkonného výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výkonného výboru volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty SUCH. Podmínky kandidatury na člena výboru upravuje volební řád.

3.3. Výkonný výbor má lichý počet členů a není-li valnou hromadou určeno jinak, je výbor devítičlenný. Členem výkonného výboru je vždy předseda. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výkonného výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výkonného výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výkonného výboru.

3.4. Výkonný výbor volí (případně odvolává) ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.

3.5. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

3.6. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.7. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SUCH.

3.8. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost SUCH,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SUCH, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,
e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SUCH,
g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
i) schvaluje výsledky hospodaření a rozpočet.

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem SUCH. Předseda zastupuje samostatně SUCH, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady výboru. V případě, že předseda zastupuje SUCH v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SUCH škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2. Předseda podepisuje za SUCH tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SUCH připojí svůj podpis.

4.3. V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže SUCH zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje SUCH v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda.

5. Revizní komise

5.1. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SUCH řádně vedeny a vykonává-li SUCH činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SUCH.

5.2. Revizní komise má tři členy. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu ani s výkonem funkce likvidátora. Funkční období členů revizní komise je čtyřleté.

5.3. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SUCH a členským subjektům SUCH.

5.4. Kontrolní činnost dle bodu 5.6. provádí revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SUCH, České unie sportu či členských subjektů SUCH. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SUCH, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.5. Do působnosti revizní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření SUCH,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak SUCH, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím SUCH či prostřednictvím České unie sportu
c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty SUCH.

5.6. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání

IV.

Členství

A) Druhy členství

1. Členství v SUCH je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti

2. Členství se rozlišuje na:

a) řádné
b) přidružené
c) evidované

3. Řádným členem SUCH se může stát na základě svého rozhodnutí sportovní klub či tělovýchovná jednota, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky. Sportovní klub či tělovýchovná jednota musí být založeny jako spolek s vlastní právní osobností a musí vyvíjet svou činnost na území okresu Chrudim.

4. Řádným členem se může dále stát na základě svého rozhodnutí organizační složka/článek národního sportovního svazu sdruženého v České unii sportu, který vyvíjí svou činnost na území okresu Chrudim. Právní povaha těchto organizačních složek/článků se odvíjí od stanov příslušného národního sportovního svazu. Mohou tak mít jak originální tak odvozenou právní osobnost.

5. Zájemce o řádné členství se musí ztotožnit s účelem, hlavní činností SUCH a musí mít zájem podílet se na naplňování společných zájmů s ostatními členy SUCH.

6. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky podané zájemcem o členství, ke které musí být přiloženy jeho stanovy, případně stanovy národního sportovního svazu a výpis ze spolkového rejstříku, zapisuje-li se zájemce o členství do tohoto rejstříku. Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností SUCH. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

7. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SUCH a přispívat k naplnění jeho účelu.

8. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

9. Evidovaným členem se stává fyzická osoba prostřednictvím svého členství ve sportovním klubu, tělovýchovné jednotě či organizační složce/článku národního sportovního svazu, a to v okamžiku, kdy se tyto subjekty stanou řádnými členy SUCH dle těchto stanov.

10. SUCH vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

11. Údaje o členech SUCH mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností SUCH vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SUCH podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny a současně potvrzuje, že s těmito podmínkami seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

12. Každý řádný člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SUCH na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B) Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) účastnit se akcí, školení a seminářů pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných SUCH, a to podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
b) za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení SUCH,
c) za stanovených podmínek využívat služeb SUCH,
d) účastnit se jednání orgánů SUCH, jedná-li se o činnost či jednání daného člena,
e) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
f) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to prostřednictvím svého zástupce,
b) podílet se na řízení SUCH,
c) volit do všech volených orgánů SUCH za podmínek dle těchto stanov
d) být informován o činnosti SUCH,
e) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SUCH.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SUCH,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SUCH a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SUCH,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SUCH k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SUCH.

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v SUCH, pokud o tom příslušný orgán SUCH podle stanov rozhodl,
b) vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom příslušná statistická šetření (výkazy),
c) poskytovat příslušným orgánům SUCH pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, jsou-li toto údaje nezbytné buď k plnění povinností SUCH nebo k využívání členských práv řádných členů.

C) Zánik členství

1. Členství v SUCH zaniká:

a) vystoupením řádného či přidruženého člena; vystoupení musí být SUCH oznámeno písemně a musí z něj být patrné, že o vystoupení rozhodl k tomu kompetentní orgán členského subjektu,
b) vyškrtnutím řádného člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením řádného či přidruženého člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SUCH, usnesení a rozhodnutí orgánů SUCH nebo jiných členských povinností,
d) zánikem řádného či přidruženého člena,
e) zánikem SUCH bez právního nástupce,
f) v případě evidovaného členství fyzické osoby zaniká členství v okamžiku, kdy tato osoba přestane být členem členského subjektu SUCH nebo v okamžiku, kdy je ukončeno členství členského subjektu v SUCH, jehož prostřednictvím bylo evidované členství založeno.

2. Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v SUCH, je povinen vypořádat své závazky vůči SUCH.

D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SUCH poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku SUCH jsou zejména:

a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) dary

2. Majetek SUCH je ve vlastnictví SUCH jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem SUCH může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení SUCH bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SUCH. Jestliže SUCH obdrželo účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Členství sportovních klubů, tělovýchovných jednota a organizačních složek/článků národních sportovních svazů vzniklé podle dosavadního znění stanov SUCH zůstává bez dalšího zachováno. Tyto subjekty jsou nadále členy SUCH.

2. Členové volených orgánů SUCH, kteří byli do svých funkcí zvoleni volební valnou hromadou dne 30.6.2014 nadále působí ve svých funkcích. Jejich funkční období se řídí podle dosavadních předpisů.

3. Valná hromada SUCH zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

4. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou SUCH dne 20.6.2016.Sportovní unie Chrudimska
V Průhonech 685
537 03, Chrudim

e-mail: vcizinsky@quick.cz
tel/fax: 469 622 087
Česká Unie Sportu    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TOPlist


© woita 2021